Algemene voorwaarden

Algemeen

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst. De opdrachtgever wordt geacht de verkoopsvoorwaarden te kennen en verklaart deze te aanvaarden, ongeacht zijn eventueel hiermee in strijd zijnde aankoopvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die wij zelf factureren. Wanneer een leverancier die wij vertegenwoordigen rechtstreeks aan onze klant factureert, zijn de verkoopvoorwaarden van deze leverancier van toepassing.

Afbeeldingen op de website

Alle productafbeeldingen op deze website zijn louter indicatief. De geleverde producten kunnen afwijken van de afbeeldingen op de website.

Verantwoordelijkheid opdrachtgever

Elke fysieke persoon die ons een opdracht geeft stelt zich persoonlijk borg en is als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk, met inbegrip van de betaling en dit voor alle transacties die hij voor derden beweert uit te voeren.

Aanbiedingen

Mondelinge en telefonische aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en zonder verbintenis onzentwege. Alleen schriftelijke aanbiedingen kunnen ons binden. Wanneer wij kunnen aantonen dat er een type- of calculatiefout gemaakt is of als onze leverancier onze aankoopprijs verhoogt, hebben wij het recht orders te weigeren. Aanbiedingen gelden voor normale hoeveelheden. Schriftelijke aanbiedingen zijn maximum 1 maand geldig.

Prijzen

Prijswijzigingen zijn steeds mogelijk, zelfs indien de klant een prijslijst heeft.

Leveringstermijnen - uitvoeringstermijnen

Onze leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel opgegeven als voorspelling; in geen geval kan een vertraging in de levering of uitvoering aanleiding geven tot boete of schadeloosstelling.

Waarborg op verpakkingen

Mewi zal een aantal verpakkingen in rekening brengen zoals bv. haspels, vaten, paletten enz. Deze zullen gecrediteerd worden na teruggave binnen het jaar, in goede staat en franco aan ons geleverd. Mewi heeft het recht deze verpakkingen niet te crediteren wanneer wij kunnen aantonen dat er meer teruggestuurd wordt dan er aangerekend is; zelfs al bevindt er zich een label van Mewi of van onze leveranciers op de verpakking.

Eigendomsbehoud

De gefactureerde producten blijven steeds eigendom van Mewi tot deze volledig betaald zijn (inclusief belastingen, intresten en andere kosten). De koper wordt wel verantwoordelijk voor beschadigingen, verlies, stockage- en eventuele vernietigingskosten.

Productverantwoordelijkheid

Door zijn aankoop neemt de koper de volledige verantwoordelijkheid over. Mewi, noch het personeel ervan, kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor gevolgschade of ongevallen die gebeuren met producten door ons geleverd. Eventuele schadeclaims dienen bij de fabrikant van de producten ingediend te worden.

Garantie

De waarborg op producten beperkt zich tot het herstellen of her-leveren, in geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor schade die aangebracht moet worden voor het vervangen van de producten. Garantie wordt enkel verleend indien u ons een aankoopbewijs kan voorleggen, en na het invullen van een garantieformulier.

Klachten

Iedere klacht over onze producten moet door de koper binnen de acht dagen na de uitvoering of levering per aangetekend schrijven gemeld worden. Klachten m.b.t. geleverde hoeveelheden dienen binnen de 24u na ontvangst van de levering gemeld te worden. Bij afhaling dient de klant onmiddellijk de hoeveelheden te controleren, dit wil zeggen: voor het verlaten van ons magazijn.

Continuïteit van leveringen en diensten

Bij niet tijdige betaling hebben wij het recht om zonder aanmaning verdere diensten of leveringen te weigeren en de samenwerking met de klant te verbreken zonder kosten of schadevergoeding aan onze klant te betalen, ook wanneer er een contract opgemaakt is.

Terugzendingen

Terugzendingen mogen enkel na akkoord met Mewi en dit steeds franco, vrij van alle kosten, risico’s en verantwoordelijkheden voor Mewi. Voor meer info hierover verwijzen wij naar de rubriek "herroepingsrecht" op onze website.

Privacybeleid

De meest recente versie van ons privacybeleid kan u uitgebreid terugvinden op onze website.

Geschillen

Voor alle betwistingen is alleen de rechtbank van Turnhout bevoegd, is de Belgische wetgeving van toepassing en dient de communicatie te gebeuren in de Nederlandse taal.

Voor ondernemingen:

Betalingen

Voor ondernemingen is de wet van 22 november 2013 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing (Publicatie B.S. 2013-12-10). Bij laattijdige betalingen, zal het factuurbedrag verhoogd worden met 10%, met een minimum van 40 euro. Tevens zullen verwijlintresten gevorderd worden vanaf de vervaldag van de factuur.

Leveringen

Iedere levering gebeurt op risico en verantwoordelijkheid van de klant zelfs wanneer er portvrij verstuurd wordt.

Vertraging

Een vertraging van de levering of uitvoering zal nooit ingeroepen mogen worden als reden tot annulering van de order.

Annuleringen

Iedere annulering vereist het schriftelijk akkoord van Mewi.

Afname

Indien de klant bestelde producten weigert af te nemen, om welke reden dan ook, heeft Mewi het recht op een schadevergoeding en de keuze uit volgende oplossingen:
- De producten ter beschikking te stellen van de koper, op kosten en verantwoordelijkheid van de koper.
- De producten geheel of gedeeltelijk verder te verkopen (het saldo zal dan nog afgenomen moeten worden).
- De producten terug te sturen naar onze leverancier (de hierdoor ontstane kosten en winstverlies van Mewi zullen dan als schadevergoeding door de koper betaald moeten worden).

Voor consumenten:

Betalingen

Al onze facturen dienen betaald te worden volgens de wettelijke termijnen:
Voor particulieren is dit onmiddellijk bij ontvangst van de factuur. Alle kosten die voortkomen uit een laattijdige betaling (zoals aanmaning, deurwaarder, gerechtskosten e.d.) zijn ten laste van de consument, tevens zullen verwijlintresten gevorderd worden vanaf de factuurdatum.

Leveringen, annuleringen en afname

Hier zijn dezelfde voorwaarden als voor ondernemingen van toepassing, m.u.v. de handelstransacties waar de wetgeving m.b.t. verkoop op afstand van toepassing is.

Verkoop op afstand

Sinds 31 mei 2014 is voor deze handelstransacties de wetgeving vermeld in boek VI “marktpraktijken en consumentenbescherming” van het wetboek van economisch recht van toepassing. De consument heeft een herroepingsrecht zoals voorzien in voornoemde wetgeving. Meer info hierover kan teruggevonden worden op onze pagina herroepingrecht.

Afdrukken